ميكروندمم مونته كارلو Micronthemum Monte Carlo

قاره : آسيا و اروپا

رشد : متوسط

ارتفاع : ٣ ٥ سانت

تحمل سختی : سبک متوسط

تحمل پی اچ : 5 ٧

دما : ١٨ ٢٨

نیازهای نوری : متوسط زیاد

نگهداری : متوسط


اين گياه شبيه به هميانتوس كوبايي است اما برگهاي درشت تر و رشد سريعتري دارد . گياهي جمع و جور و برگهاي گرد از مشخصات آن ميباشد . اين گياه با ساقه خزنده خود در نور خوب ٥/٠ وات الي ١ وات در ليتر و تزريق دي اكسيد در حدود ١٤/٦ ميلي گرم الي ١٥ تا ٢٥ ميلي گرم در ليتر ميتواند بسرعت روي بستر را فرش كند .
منابع :
http://tropica.com/en/plants/plantdetails/Micranthemum'MonteCarlo'
www.aquasabi.com/
ترجمه و تنظيم : mahdi3000